Szkolenie ubojowców

W związku z zapisem rozporzadzenia MRiRW z dnia 12 marca 2018r. zmieniającym rozporzadzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i usmiercania zwierzat (Dz.U. 2018.poz.539), PLW w Oświęcimiu informuję, iż będa organizoawne cykliczne, bezpłatne szkolenia dla osób, które będa poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie poza rzeźnia do celów włsanej konsumpcji domowej. Szkolenia będa oraganizoane w zależności od zapotrzebowania oraz możliwości organizacyjnych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu, po otrzyamniu informacji o potrzebie jego przeprowadzenia. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane sa telefonicznie lub osobiście w tut. inspektoracie.