DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • - strona posiada strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • - strona oraz materiały na niej zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają napisów alternatywnych,
 • - brak warstwy tekstowej w zeskanowanych dokumentach,
 • - mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.
 • - brak niektórych narzędzi ułatwiających dostęp,
 • - strona nie umożliwia zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami. Możliwa jest jednak zmiana wielkości wyświetlania strony oraz
 • wielkości czcionki.
 • - brak możliwości zwiększenia kontrastu strony.

Wyłączenia

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Część załączników nie jest poprawne sformatowana tak, by były one dostępne.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Gilek.
 • E-mail: ggilek@gmail.com
 • Telefon: 606135509

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu
 • Adres: Ul. Nideckiego 26
  32-600 Oświęcim
 • E-mail: oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: 33 843 29 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

Wejście z obu stron budynku nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych - (liczba stopni - 2).