Działalnośc marginalna, lokalna i ogranicznona - rozporządzenie oraz wytyczne

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Poz. 451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

2) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

§ 2. 1. Działalność, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, uznaje się za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli:

1) zakład prowadzi:

a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków lub

b) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, lub

c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, lub

d) produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub

e) produkcję produktów mięsnych, lub

f) produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, lub

g) produkcję produktów mlecznych lub produktów na bazie siary wyprodukowanych z mleka lub siary, pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub siary, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub.

h) produkcję produktów jajecznych pozyskanych w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, które uprzednio ugotowano w skorupach, lub

i) produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w lit. a–h, lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie;

2) zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego określonych w pkt 1 konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

3) dostawy, o których mowa w pkt 2, nie przekraczają wagowo:

a) tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

b) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

c) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mięsnych,

d) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

e) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

f) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów rybołówstwa,

g) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mlecznych lub produktów na bazie siary łącznie,

h) 0,15 tony tygodniowo – w przypadku produktów jajecznych,

i) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1 lit. a–h, lub z udziałem tych produktów;

4) miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw.

2. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej na wniosek tego podmiotu może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości dostaw produktów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d–f, pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw, który wynosi 26 ton dla każdego z następujących rodzajów produktów:

1) świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;

2) świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;

3) produktów rybołówstwa.

3. Miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, mogą znajdować się na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych produktów.

§ 3. 1. Ograniczenia, które dotyczy obszaru prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, nie stosuje się w przypadku sprzedaży konsumentowi końcowemu produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przez podmiot prowadzący działalność marginalną, ograniczoną i lokalną podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów.

2. Podmiot prowadzący działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, który zamierza prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, konsumentowi końcowemu podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy, o których mowa w ust. 1, informuje o tym na piśmie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności;

2) dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż konsumentowi końcowemu produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 4. 1. Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, a także produkty rybołówstwa, jaja, surowe mleko oraz siara przeznaczone do obróbki, wstępnego przetwarzania lub przetwarzania, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny – w przypadku:

1) świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego – być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni;

2) świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków – być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w:

a) rzeźni albo

b) gospodarstwie – w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI oraz poddanych badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części B – w przypadku drobiu patroszonego z opóźnieniem oraz ptaków, z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych, które nie są uznawane za gospodarskie, lecz są utrzymywane w warunkach fermowych tak jak zwierzęta gospodarskie;

3) świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w:

a) rzeźni albo

b) gospodarstwie – w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji III oraz poddanych badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VII w części B;

4) świeżego mięsa zwierząt łownych – być pozyskane ze zwierząt łownych, których tusze zostały poddane:

a) oględzinom przez osobę przeszkoloną zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 853/2004 oraz – w przypadku gdy jest to gruba zwierzyna łowna – wytrzewieniu na łowisku, w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II i III,

b) badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VIII;

5) produktów rybołówstwa – spełniać wymagania określone w:

a) rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale III w części A i D oraz w rozdziale IV i V,

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.) w załączniku II w sekcji I;

6) surowego mleka – spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I;

7) siary – spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w podrozdziale I i II;

8) jaj – spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji X w rozdziale I.

2. W przypadku podmiotów prowadzących zarówno działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, jak i sprzedaż bezpośrednią do produkcji można wykorzystywać produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 451

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 753).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel